Skip to main content

Likestilling er en forutsetning for en verden der sult er utryddet – for at alle kvinner, menn, jenter og gutter kan benytte seg av menneskerettighetene, herunder retten til nok mat.

Dette er grunnen til at arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter (Bærekraftsmål 5) er sentralt for å oppfylle FNs World Food Programmes (WFP) mandat. Humanitære kriser forverrer nesten alltid matvareusikkerhet og feilernæring. Med forskjellige utfall på kvinner, menn, jenter og gutter forverrer de også kjønnsulikheter og truer med å reversere utviklingsoppnåelser.

Ved å eliminere ulikheter mellom kvinnelige og mannlige bønder, ville jordbruksproduktiviteten økt med 2,5 til 4 prosent i utviklingsland. Dette kan oversettes til en 12 til 17 prosents reduksjon i global sult, eller 100 til 150 millioner færre sultne mennesker. Slike tall gjør det lettere å forklare hvorfor det er så viktig å fremme likestilling mellom kjønnene, noe som innebærer å fordele matvarehjelp på måter som gir kvinner og menn samme verdi, samtidig som forskjellene mellom dem respekteres. Behandlingen av kvinner og menn skal være upartisk og relevant for deres respektive behov.

Styrkingen av kvinners rettigheter er derimot en prosess der kvinner får makt, valgmuligheter og kontroll over egne liv. Selvstendige kvinner bruker sine like muligheter og tilgang til ressurser til å ta valg som fullverdige og likeverdige medlemmer av samfunnet. Det er viktig at programmene for matvareassistanse skaper betingelser som tilrettelegger for, snarere enn undergraver, kvinners rettigheter. I 2015 var 31 prosent av våre mottagere jenter, 21 prosent var kvinner, 30 prosent var gutter og 18 prosent menn.


I løpet av de siste 20 årene har WFPs kjønnspolitikk utviklet seg fra en kvinnesentrert tilnærming til en bredere analyse av utfordringene og mulighetene i livene til kvinner, menn, jenter og gutter. Våre nåværende retningslinjer forstår kjønn som sosialt konstruerte roller og atferd som varierer mellom kulturer, og som endrer seg over tid. Den  fastsetter fire mål:

  • Matvareassistanse tilpasset forskjellige behov. Kvinner, menn, jenter og gutter får størst nytte av matvarehjelpen når programmene og aktivitetene er tilpasset deres ulike behov og kapasiteter.
  • Likeverdig deltagelse Kvinner og menn deltar på like vilkår i utvikling, implementering, oppfølging og evaluering av kjønns-transformative programmer og retningslinjer for matsikkerhet og ernæring.
  • Beslutningsprosesser med kvinner og jenter. Kvinner og jenter har økt makt i beslutningsprosessen rundt matsikkerhet og ernæring i husholdningene, lokalsamfunn og samfunn.
  • Kjønn og beskyttelse. Matvarehjelp utgjør ingen fare for sikkerheten, verdigheten og integriteten til kvinnene, mennene, jentene og guttene som mottar den, og den gis på måter som respekterer rettighetene deres.
4/5 av arbeidskraften
på småbruk består av kvinner
Rundt 50%
av gravide kvinner i utviklingsland lider av blodmangel
110.000 dødsfall
i barsel hvert år